May 26, 2009

您吃粽子了嗎?

       一口粽  

顧名思義﹐就是一口能吃一粒啦﹗在台灣很流行。

      鹹肉粽

是我從小吃到大的粽啦。。
MUMMY的超棒。一粒賣6令吉﹐人人也甘願吃。呵呵
今年售聲啦。。明年請早定。             荷葉粽

MUMMY哇﹕ 海南及客家人的粽就長這個樣﹗         花生咸肉粽

偶唔仲意食﹗﹗ 
        蛋黃咸味粽

仲沒試過 ^^        素食總

因為沒味道﹐就以顏色取勝嘍﹗

ShareThis