Dec 15, 2008

Japanese

この えいがは日本 の えいがですか
kono eiga wa Nihon no eiga desu ka
is this a Japanese movie?

いいえ、日本のでは ありません
iie,Nihon no dewa arimasen
No,It's not Japanese movie

どこの 映画ですか
doko no eiga desu ka
where its from?

中國のです
chUgoku no desu
its China's movie

これは郵便局の電話番号ですか
kore wa yUbinkyoku no dewa-bangO desu ka
is this the post office's tel no?

いいえ、郵便局のではありません
iie,yUbinkyoku no dewa arimasen
no,it's not

郵便局の電話番号は何番ですか
yUbinkyoku no denwa-bangO wa nan-ban desu ka
what is the no for post office?

七八八の九九〇四です
nana hachi hachi no kyU kyU zero yon desu
788 9904

学校の電話番号は
gakkO no denwa-bangO wa
what is the school's no?

学校の電話番号は二二六の八七六八です
gakkO no denwa-bangO wa ni ni roku no hachi nana roku hachi desu
school's no is 226 8768

ShareThis